دوست معمولی دوست واقعی

دوست معمولی  هرگز نمی تواند گریه تو را ببیند.قلب

دوست واقعی  شانه هایش از گریه تو تر خواهد بودقلب

دوست معمولی اسم کوچک والدین تو را نمی داندقلب

دوست واقعی  شاید تلف آن ها را جایی نوشته باشد.قلب

دوست معمولی  یک جعبه شکلات برای مهمانی تو می آورد.قلب

دوست واقعی  زودتر به کمک تو می اید و تا دیر وقت برای تمیز کردن می ماند.قلب

دوست معمولی از دیر تماس گرفتن تو دلگیر و ناراحت می شود.قلب

دوست واقعی می پرسد که چرا نتونستی زودتر تماس بگیری؟قلب

دوست معمولی  دوست دارد به مشکلات تو گوش دهدقلب

دوست واقعی  سعی در حل آن ها می کندقلب

دوست معمولی مانند یک میهمان عمل می کند و منتظر می ماند تا ار او پذیرایی شود.قلب

دوست واقعی به سوی یخچال رفته و از خود پذیرایی می کند.قلب

دوست معمولی می پندارد که دوستی شما بعد از یک مرافعه تمام می شود.قلب

دوست واقعی می داند که بعد از یک مرافعه دوستی شما محکم تر می شود.قلب

 

یک دوست واقعی کسی است که وقتی همه تو را ترک کرده اند با تو می ماند

/ 0 نظر / 7 بازدید