اگر می خواهی

 

اگر می خواهید حافظه ی خوبی داشته باشید،
خوب به خاطر بسپارید
اگر می خواهیدخوب به خاطر بسپارید،
خوب بیاموزید
اگر می خواهید خوب بیاموزید،
باید خوب بفهمید
اگر می خواهید خوب بفهمید،
باید علاقه مند باشید
اگر می خواهید علاقه مند شوید
در جست وجوی هدف ومعنی باشید
اگر می خواهید به هدف برسید
باید برنامه ریزی کنید
اگر می خواهی شروع کنی امروز را انتخاب کن
که فردا یعنی هرگز !


/ 0 نظر / 10 بازدید