# ارائه_سی_دی_های_سخنرانی_های_یاران_فرهنگ،_دکتر_صالح